1398/11/24 12:07
شانزدهمين جلسه كارگروه تخصصي اموراجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده استان برگزار گرديد
شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اموراجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان برگزار گردید

شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اموراجتماعی، فرهنگی ، سلامت، زنان و خانواده استان صبح روز پنج شنبه بیست و چهارم بهمن ماه سالجاری به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، سجادی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی و با حضور اعضای کارگروه مزبور در محل سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved