1398/11/23 14:22
جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان استان برگزار گرديد
جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان برگزار گردید

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان روز چهارشنبه بیست و سوم  بهمن ماه سالجاری به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی ، سجادی مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی و با حضور مدیران و مسئولین مربوطه در محل سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

در این جلسه از برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در دوه حوزه صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ و حجاب تقدیر بعمل آمد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved