1398/07/17 13:46
عيادت سجادي مديركل اموراجتماعي و فرهنگي استانداري از كودكان بستري در بيمارستان اميركبيراراك
عیادت سجادی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری از کودکان بستری در بیمارستان امیرکبیراراک

به مناسبت هفته ملی کودک سجادی مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  از کودکان بستری در بیمارستان امیرکبیر اراک عیات نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved