1398/06/13 07:43
نشست سجادي با معاون امور آسيب ها و مسايل اجتماعي سازمان اموراجتماعي كشور
نشست سجادی با معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان اموراجتماعی کشور

 صبح روز سه شنبه دوازدهم شهریور ماه سالجاری سجادی مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری با معاون امورآسیب ها و مسایل اجتماعی، معاون  توسعه و سرمایه اجتماعی، معاون تشکل ها و مشارکت های اجتماعی، معاون دبیرخانه شورای اجتماعی و مسئول طرح و برنامه / اعتبارات و امور استان ها و مرکز رصد اجتماعی سازمان اموراجتماعی وزارت کشور دیدار و گفتگو نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved