1398/05/27 15:16
برگزاري جلسه هماهنگي براي احصاي برنامه عملياتي سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده استان
برگزاری جلسه هماهنگی برای احصای برنامه عملیاتی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان

جلسه هماهنگی و احصای برنامه عملیاتی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان صبح روز یک شنبه بیست و هفتم مردادماه سالجاری به ریاست سجادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و تعدادی از مدیران مربوطه درمحل سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved