1398/02/17 13:47
تدوين سند جامع سلامت استان
تدوین سند جامع سلامت استان

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای  تدوین سند جامع سلامت استان باحضور نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی اراک ، دانشکده علوم پزشکی ، خمین و ساوه در روز شانزدهم اردیبهشت ماه در محل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید سند مذکور ظرف مدت یک ماه آینده  تدوین  و پیش نویس آن در جلسه آتی ارایه گردد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved