1396/05/23 11:46
نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيأت نظارت استان تعيين گرديد
تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیأت نظارت استان

در راستای اجرای بند( ت) ماده یک تصویب نامه شماره 27862/ت/ 312/ﻫ   تاریخ 84/05/08 هیأت وزیران ، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیأت نظارت استان مرکزی در روز پنجشنبه تاریخ 96/05/19 با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار گردید.

در این جلسه حمیدبوالحسنی قناتی با 20رأی بعنوان نماینده سازمان های مردم نهاد درهیأت نظارت استان مرکزی به مدت 2 سال انتخاب گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved