1392/06/13 13:38
بازدید از موسسه خیریه جامع امام علی (ع) شهرستان اراک
<p dir="rtl" style="text-align: justify"> <strong>خانه سازمان های غیردولتی استان مرکزی با&nbsp; حضور کارشناس مسئول سازمان های مردم نهاد دفتر امور اجتماعی و فرهنگي استانداری و نماینده سمن ها در هیأت نظارت &nbsp;استان از موسسه جامع خیریه امام علی (ع) در مورخ 24/5/92 بازدید نمودند .</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify"> <strong>&nbsp;کارشناس مسئول سازمان های مردم نهاد د رجمع حاضرین عنوان داشتند چند سالی است که دفتر امور اجتماعی و فرهنگي &nbsp;با همکاری خانه سمن ها اقدام به بازدید از سازمان های مردم نهاد استان با رویکردی حمایتی نموده است و با توجه به اینکه سمن ها به صورت داوطلبانه فعالیت می نمایند که این خود قابل تقدیر است ولی در حوزه کاری خود باید بر اساس آئین نامه و قوانین موجود گزارش عملکرد مالی و اجرایی شفافی داشته باشند و گزارش های خود را به صورت مستمر به هیأت نظارت ارائه نمایند. </strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify"> <strong>نماینده خانه سمن ها خاطر نشان ساخت در خانه سعی شده با راه اندازی شبکه های تخصصی در حوزه های مختلف از ظرفیت خیرین استفاده گردد و در تلاش هستیم نقش سازمان های مردم نهاد را در راستای اهدافشان پر رنگ تر سازیم. ایشان افزودند امید می رود با ارتباط تنگاتنگ بین خانه و سمن ها در سطح استان بتوان نسبت به آگاه سازی موسسات از قوانین و مقرارت موجود اقدام نمود.</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify"> <strong>سپس جناب آقای مهدوی مدیر عامل خیریه امام علی (ع) بیان داشتند موسسه از سال 86 فعالیت خود را در راستای برطرف نمودن نیازهای اقتصادی و فرهنگی اقشار آسیب پذیر طبق بخشنامه و آئین نامه های موجود آغاز نموده است و رویکرد موسسه توانمند سازی و حمایت از اقشار نیازمندی است که تحت حمایت هیچ یک از موسسات خیریه، بهزیستی، کمیته امداد&nbsp; نمی باشند است و افزودند در موسسه هدفگذاری به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت گرفته و تلاش می گردد تا در طی برنامه کوتاه مدت و میان مدت زیر ساخت ها فراهم گردد و بیان داشتند در حال حاضر موسسه دارای 3 دفتر مرکزی، فرهنگی و اقتصادی است که خدمات مشاوره ای (تحصیلی، بالینی، شغلی و حقوقی ) به کلیه اقشار آسیب پذیر جامعه ارائه می دهد.</strong></p>

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved